آیفون رسا

طرح پیشنهادی سامانه پذیرا شرح مسئله یکی از چالش های موجود در مجموعه های بزرگ مسکونی و یا اداری،‌ تعداد بالای واحد ها و به طبع آن پیدا نمودن شماره واحد مورد نظر مراجعین است. در بسیاری از مجموعه ها، نگهبان یا ‌لابیمن نقش راهنما در مورد چالش ذکر شده ادامه مطلب…